އަހަރެންނަކީ… ވައްހާބީއެއް

28 07 2009

ޝެއިޚުލް އިސްލާމް މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުލް ވައްހާބް އަކީ މީގެ ދެޤަރުނު ކުރިން އިސްލާމީ އުންމަތުން ފެނިގެންދިޔަ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް މުޞްލިޙެވެ. ބޮޑު އިމާމެކެވެ. މުޖައްދިދެކެވެ. އިމާމު މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުލްވައްހާބަކީ ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކުރައްވައި މުންކަރާތްތައް ނަހީކުރެއްވި މާތް ޢިލްމުވެރިބޭކަލެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު ގޮވާލެއްވީ ﷲގެ ޝަރީޢަތް ޤާއިމު ކުރުމަށާއި ތަޢުޙީދު ދިރުވުމަށެވެ. ބިދުޢަތަކާއި ޝިރުކު ނައްތާލެއްވުމަށެވެ. އިމާމު މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުލްވައްހާބަކީ އުންމަތުގެ ރަމްޒެކެވެ. ފަޚުރެކެވެ. މާތް ﷲ އެކަލޭގެފާނަށާއި އުންމަތުގެ އެންމެހައި އިމާމުންނަށް ރުއްސުންލައްވައި މަތިވެރި ނިޢުމަތް ދެއްވާނދޭވެ! އަދި އެބޭކަލުންގެ މަގުން ހިގުމުގެ ތައުފީޤް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް ދެއްވާނދޭވެ!

ކޮންމެއަކަސް އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ހިދާޔަތަށްފަހު ޒަމާންތައް ފާއިތުވަމުން ގޮސް ޢަރަބިކަރަ ޝިރުކާއި ޖަހާލަތުގެ އަނދިރި ކަމުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައިވަނިކޮށް، ޝެއިޚުލް އިސްލާމް މުޙައްމަދު ބިން އަބްދުލް ވައްހާބް ވަޑައިގެން، ކުރީގެ ދަންނަބޭކަލުންނެކޭ އެއްފަދައިން ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ މަގަށް ގޮވާލައްވަން ފެއްޓެވުމުން އެކަމާއި ޙަސަދަވެރިވީ މީހުން، އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސް ޤަބޫލުކުރައްވައި އެކަލޭގެފާނަށް ތަބާވީ މީސްތަކުންނަށް ”ވައްހާބީން“ އޭ ކިޔައި އުޅުނެވެ. މިނަމަކީ މިއީ އޭރު ދުނިޔޭގައި ހަންފަތުރާ ޤައުމުތައް އިސްތިޢުމާރު ކުރަމުން ދިޔަ އިނގިރޭސިންނާއި އަދި މުސްލިމުންގެ ތެރެއަށް ނިސްބަތްވެގެން ތިބި ޝިޔަޢީންނާއި ޞޫފީން ދިން ނަމެކެވެ. އެއަށްފަހު ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި ހިފަހައްޓާ މީހުންނަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ގޮތުން މިނަން ބޭނުން ކުރެވެމުން ދަނީއެވެ. މިއީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި، ﷲ ތަޢާލާގެ ފޮތަށާއި ކީރިތި ނަބިއްޔާގެ ސުންނަތަށް ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ބަޔަކަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވެންޖެހޭ ލަފްޒެއްނޫނެވެ. އަދި ކިއެއްހެއްޔެވެ، އަލް-ވައްހާބް އަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ އިސްމުފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް އިސްމުފުޅުވެސް މެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް>>

!ދިވެހި ވީޑިއޯ (ތަރުޖަމާ)- ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ

22 06 2009

ޣައްޒާގެ ޤަތުލުޢާއްމު ތަކުރާރުވުން ހުއްޓުވޭނެގޮތް

bn_ghaza_dhivehi

ސާމްޕަލް ވީޑިއޯ

މި ވީޑިއޯ އަކީ “ޖިހާދުގެ އަޑު” ގެ ފަރާތުން “ކްލިކް ފޯ އިސްލާމް” އަށް ހަދިޔާ ކުރައްވާފައިވާ ވީޑިއޯއެކެވެ. މިއީ މުޖާހިދުންގެ މީޑިއާއެއް ކަމުގައިވާ “އައް-ސަޙާބު” އިން “How to prevent Gaza Holocaust” މިނަމުގައި ނެރިފައިވާ ވީޑިއޯއެއްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެވެ.”އައް-ސަޙާބު” އިން ނެރޭ އެހެނިހެން ވީޑިއޯތަކެކޭ އެއްފަދައިން މި ވީޑއޯއަކީވެސް  ކާފަރުންނާއި މުރުތައްދުންގެ މީޑިއާތަކުން ފަތުރަމުންދާ ދޮގު ދަޢުވާތަކުގެ ޙަޤީޤަތް ބަޔާންކޮށްދީ، މުސްލިމުން ހޭލުންތެރިކުރުވައި، މިއަދުގެ މުސްލިމުން އެކަމަކުން ބޯދަމައިގެންފައިވާ ﷲގެ މަގުގައި ޖިހާދުކުރުމަށް ގޮވާލާ ހިއްވަރުދޭ ވީޑިއޯއެކެވެ.

މި ވީޑިއޯގެ ޢާއްމު މެސެޖަކީ، ޣައްޒާގެ ޤަތުލުޢާއްމު ތަކުރާރުވުން ހުއްޓުވޭނެގޮތެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް އެމެރިކާއިން ކުރަމުންދާ ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ ހަނގުރާމައިގެ އަސްލު ވާގިވެރިންނަކީ، އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ މުރުތައްދުވެފައިވާ ވެރިންކަމާއި، އަދި ހުޅަނގުގެ ކުފުރު ސަރުކާރުތައްކަމާއި، އަދި އެ މުސްލިމު ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންގެ ޚިޔާނާތްތެރިކަމާއި، އޭގެ ތެރެއިން މަޝްހޫރު ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން އެމެރިކާއާއިއެކު އަޑިއަޑިން ހަދާފައިވާ ސިއްރު އެއްބަސްވުން ބޭޒާރުކޮށްލުމާއި، ފަލަޞްޠީނު ހިފުމުގައި މިމުރުތައްދުންގެ ނުބައިކަން މިވީޑިއޯއިން އެނގިގެން ދެއެވެ.

އަދި އެހެންމެ، މިއަދު މުޅި ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ފަތުރަމުންދާ ޑިމޮކްރަސީގެ ބާޠިލު ދަޢުވާގެ ތެރެއަށް، މުސްލިމު ޢާއްމުންނާއި އެތައް ޢިލްމުވެރިންނެއް ގެނބިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ފަލަޞްތީނާއި އެހެނިހެން މުސްލިމު ޤައުމުތަކުން ޞުލްޙަ ޤާއިމްކުރެވޭނީ ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓައިގެން ކަމަށް ބުނާބުނުމާއި ދެކޮޅަށް ރައްދުދީފައިވެއެވެ. އަދި ޙައްލަކީ ﷲގެ މަގުގައި ޖިހާދުކުރުންކަން ދަލީލާއިއެކު ބަޔާންކޮށްދީފައިވެއެވެ. އަދި މިއަދުގެ މި ހަނގުރާމާގައި މީޑިއާއިން އަދާކުރަމުންދާ ނުބައި ރޯލާއި، އޭގެ މުރާސިލުންނާއި ޖާނަލިސްޓުންގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުތަކުން ހުއްދަދީފައިވަނީ ހަމަ އެސަރުކާރުތަކުން ރުހޭ، އެބައިގަނޑުގެ ތެރެއިންވާ މީހުންކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މިވީޑިއޯގައި ޝައިޚް އައްޒާމް، ޑރ. އައިމަން ޒަވާހިރީ، ޝައިޚް އަބޫ އުމަރު އަލް-ބަޣްދާދީ، ޝައިޚް އަބޫ ޔަޙްޔާ އައް-ލިއްބީ، ޝައިޚް އަބޫ މުޞްޢަބް އައް-ޒަރްޤާވީ، ޝައިޚް އަބޫ މުޞްޢަބް އަބްދުލް ވަދޫދު، ޝައިޚް އުސާމާ ބިން ލާދިން، ޝައިޚް މުޞްޠަފާ އަބުލް ޔަޒީދު، އަދިވެސް އެހެނިހެން މުޖާހިދު ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިންނާއި އަދި އަޚުންގެ ކުރު ވަޞިއްޔަތްތަކާއި އަގުހުރި ނަޞޭޙަތްތަކާއި އިންޒާރުތައް ފެނިގެންދެއެވެ. އަދި އެމެރިކާއިން އަފްޣާނިސްތާނަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ އާދަމް ޔަޙްޔާ ޣަދާން “އައްޒާމް”ވެސް އެމެރިކާގެ ގޮވާލުންތަކުގެ ބާޠިލުކަން ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް އަނގައިދީފައިވެއެވެ.

އަދި އެހެންމެ، މިއަދު އަފްޣާނިސްތާނުގައި އެމެރިކާނުންނާއި ދެކޮޅަށް މުޖާހިދުން ދީފައިވާ، އެކަމަކު މީޑިއާތަކުން ސިއްރުކޮށްފައިވާ، އެތައް ޙަމަލާތަކެއް ފެނިގެން ދެއެވެ. އެގޮތުން، މިސައިލުންނާއި މޯޓަރުބޮމުންނާއި މައިނުތަކުން ދެވިފައިވާ ހަމަލާތަކާއި ބަރަކާތްތެރިވެގެންވާ ފިދާއީ ޙަމަލާތައްވެސް ފެނިގެންދެއެވެ. ވީޑިއޯ ނިންމާލަމުން، މުޖާހިދުންގެ ކޮމާންޑަރ ޝައިޚް އުސާމާވަނީ އުންމަތުގެ އެންމެހާ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ﷲގެ މަގުގައި ހޭދަކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އާދެ! މިބޭފުޅުންނަކީ މިއަދު މީޑިއާއިން އަޑު ފަތުރަމުންދާ ގޮތުގައި ޓެރަރިސްޓުންނެވެ. އެހެނަސް، ކާފަރުންގެ ނުފޫޒުގެ ދަށުގައިވާ މި މީޑިއާތަކުގެ ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ވާހަކަތަކަށް އަޑުއަހާ ޤަބޫލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުން ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭނީ، މުޖާހިދުންގެ ފަރާތުން އިވެމުންދާ ޚަބަރުތަކާއި ޢަޤީދާއެވެ. މިބޭފުޅުންނަކީ މިއަދުގެ ގިނަ މުސްލިމުން، ދުނިޔެއަށާއި އޭގެ ޒީނަތްތެރިކަމަށް ހެއްލިފައިވާއިރު، އެމީހުން ވެއްޓިފައިވާ ވަޅުގަނޑުން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް އެބައެއްގެ ޖާނުންނާއި މާލުން ޤުރުބާންވަމުންދާ މަތިވެރި އަބްޠާލުންނެވެ. ޤައުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ވަޠަނަށްޓަކައެއްވެސް ނޫނެވެ. އެކަމަކު، ޚާލިޞް ﷲގެ ކަލިމަ މަތިވެރިކުރުމަށާއި، އެއިލާހުގެ ދީނަށް ނަޞްރުދިނުމަށާއި، ﷲގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ބިންމަތީގައި ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައެވެ.

Gaza_dhivehi_thumbs2

download

“ޖިހާދުގެ އަޑު” ގެ ހެޔޮ  އެދުންތަކާއިއެކު

JA

ތިޔަ އަޚުންނާއި އުޚްތުންގެ ހެޔޮ ދުޢާގައި އަޅުގަނޑުމެން ހަނދުމަނެތި ނުކުރައްވާށެވެ!

ޖިހާދުގެ މޭވާތަކުގެ ތެރެއިން

22 05 2009

fruits of jihadބައެއް މުޖާހިދުން ކުއްފާރުންތައް ބަލިކޮށް ނިކަމެތިކޮށްލުމަށްޓަކައި އެ ކުއްފާރުންގެ ތެރެއަށް ވަދެގަނެ އެ މުޖާހިދުންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުތައް ގޮއްވާލާ ޖިހާދީ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ހުއްދަކަމާމެދު ލިޔުމަށްފަހު، އެކަމަކީ އެހެނިހެން ޢާއްމު ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ހަނގުރާމަތަކާ އެއްގޮތް އެއްޗެއް ކަމުގައި ނުދެކުމަށްޓަކައި އެކަމުގެ ހުދޫދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި އިރުޝާދުތައް ބަޔާންކުރުމަށް ނިންމީމެވެ. (މިކަމުގައި) އަހަރެން އެއްބަސްވެފައިވާނީ އަހަރެމެންގެ ޢިލްމުވެރިން، އައްޑަނައެއްގެ ގޮތުގައި ނެގޭ މުސްލިމް އަސީރުން މެރުން ހުއްދަކުރާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. އެއީ އޭނާ މަރާނުލައިފިނަމަ ނުކުންނާނެ ނުބައި ބޮޑުކަމުގައި ވާނަމައެވެ. އެއީ ފައިދާއަށްޓަކައި ހަމަ ޔަޤީން ކަމެކެވެ. އަދި ޒަރޫރީ ކަމެކެވެ.

ޢިލްމު އުނގެނޭ ކުދިންތަކެއް މީގެ ތެރެއިން ބައެއް އުޞޫލުތަކާއި އިރުޝާދުތަކާމެދު އަހަރެންނާ މަޝްވަރާކުރިއެވެ. އެހެނަސް އަދިވެސް އަހަރެން (އުޞޫލުތަކުގައި) ހިފަހައްޓާނަމެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ބަޑިއަކުން ނުވަތަ ވަޒަނަކުން ފަސޭހަކަމާއެކު މަރާލެވިދާނެ އެންމެ ކާފިރެއް ނުވަތަ ދެ ކާފިރަކު މަރާލުމަށްޓަކައި އެމީހާގެ ނަފްސު ގޮއްވާލާ މީހުން ފެނި އެމީހުންގެ ވާހަކަ އަޑުއިވޭ އިރުއެވެ. އިސްތިޝްހާދިއްޔާ ޢަމަލުތައް ހުއްދަވާނީ މުޖާހިދަށް އެނޫން ގޮތަކަށް ޖިހާދުކުރެވެންނެތި، އެކަން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ޖިހާދު މެދުކެނޑުމަކަށް އައިސް (އޭގެ ސަބަބުން) ކުފްރުގެ ދީނަށާއި ކާފިރުންނަށް ނަޞްރު ލިބިދާނެ ޙާލަތުގައި ކަމުގައި އަހަރެމެން ވާނީ ކުރިން ބުނެފައެވެ. އަހަރެމެންނާ ދެކޮޅު ހަދާ މީހުން (ގޮތް ދޫނުކޮށް) ބުނަމުން ގެންދަނީ އެއީ ހަމަ އެހެން ވައްތަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ހަނގުރާމައިގެ ވައްތަރެއް ކަމުގައެވެ. އެއީ އެގޮތް ކޮންމެހެން ބޭނުންނުވި ކަމުގައި ވިޔަސް މެއެވެ. އަދި (އެކަމުން) ދުޝްމަނުން ބަލިކަށި ނުވިކަމުގައި ވިޔަސް މެއެވެ. ނުވަތަ އެއިން ޙަޤީޤީ ފައިދާއެއް ނައި ކަމުގައި ވިޔަސް މެއެވެ.

އަހަރެމެން މިމުހިއްމުކަން ދޭ އުޞޫލުތަކަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންކަމެއް ކަމުގައި ވަނީ މުސްލިމުންގެ ލޭގެ ޙުރުމަތްތެރިކަމަށް ޓަކައެވެ. އަދި އަހަރެމެންގެ ރައްބު އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަދި ރުހިވޮޑިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޖިހާދުން އޭގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް އަހަރެމެން ފަރުވާ ބަހައްޓާތީއެވެ.

މުސްލިމަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސު މިފަދައިން މަރާލުމާމެދު އެހާ ހާސްވާން ޖެހޭނަމަ، ދެން އޭނާގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެހެނިހެން މުސްލިމުން މަރުވުން ކޮންފަދަ ހެއްޔެވެ؟ އެހެނީ މުޖާހިދުން ޝަރީޢަތުގައިވާ އުޞޫލުތަކާއި ﷲ ތަޢާލާ ލެއްވި ހުދޫދުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ތަބަޢަވާ މައިދާންތަކުގައިވެސް ވާނުވާ ނޭންގުންތަކާއި އޮޅުންތައް އަރާފައިވެއެވެ.

މިއަދު ވަރަށް ގިނަ ޒުވާނުން އިސްތިޝްހާދިއްޔާ ޢަމަލުތަކަށް މާ ބޮޑަށް ޝައުޤުވެރިވެއެވެ. އެއީ އެކަމަށް ބޭނުންވި ކަމުގައި ވިޔަސް ނުވަތަ ބޭނުން ނުވި ކަމުގައި ވިޔަސް މެއެވެ. އެކަމާ ނުލާ ޖިހާދު ނޯންނާނެހެން ހީވާ ފަދައެވެ. ނުވަތަ އެމީހުން ކަންތައް ކުރަނީ މިއީ ޖިހާދުގެ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން އެމީހުން ރަނގަޅުކަމުގައި ދެކޭ ހަމައެކަނި ގޮތް ކަމުގައި ހީވާ ފަދައިންނެވެ. އެމީހުން އެކަމަށް އާދަވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން ޖިހާދުކުރުމަށްޓަކައި ޒަރޫރަތެއް ކަމުގައި އެކަންވެފައިވާހެންނެވެ.

އަހަރެމެންގެ ދުޝްމަނުންނަށް މިހާރު އެފަދަ ޒުވާނުން ‘ވަހުން’ ހޯދައިގަންނަން ފަށައިފިއެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ސުވާލުތަކުންވެސް އެޒުވާނުން މިފަދަ ޢަމަލުތަކަށް ތާޢީދުކުރާކަން ދެނެގަނެއެވެ. އެއީ އެޢަމަލަކީ ބޭކާރު ގޮއްވާލުމަކަށް ވާތީއެވެ. ނުވަތަ އޭގަ ހުރި ގޮވާތަކެއްޗަކީ މިޒުވާނުންނަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ ވައްތަރުތަކަށް ވާތީއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް>>

ޢަމަލުގެ ތަވްޙީދު

14 05 2009

amaleeމިދީނަށްޓަކައި އިންސާނާގެ ނަފްސު ޤުރުބާންކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު މިދީން އެމީހަކަށްޓަކައި އޭގެ ރިވެތިކަމާއި ފޮނި މީރުކަން ނެރެލާނެެއެވެ. އަދި އޭގެ ޚަޒާނާތައް އެމީހަކަށްޓަކައި ކަޝްފުކޮށްލާނެވެ.

އަދި ތަވްޙީދުގެ ޙަޤީޤަތާއި ޠަބީޢަތް ނުވިސްނޭ ބައެއްމީހުން މިބައިމީހުން (އެބަހީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ މުޖާހިދުން) ކުށްވެރި ކުރާކަން މިވާހަކައިގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކޮށްލުން މުހިއްމެވެ. އެބައިމީހުން (މުޖާހިދުން) މެދުވެރި ކުރައްވާ ﷲ ތަޢާލާ މުސްލިމުން ޢިއްޒަތްތެރި ކުރެއްވިއެވެ. އެބައިމީހުން މެދުވެރި ކުރައްވާ ﷲ ތަޢާލާ ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މުހިއްމުކަން އުފުއްލެވިއެވެ. އެބައިމީހުން މެދުވެރި ކުރައްވާ ﷲ ތަޢާލާ އިސްލާމްދީން އެއްވެސް ފުލެއްނެތް އަނދަވަޅަކުން ނަންގަވާ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޕްލެޓް ފޯރމަކަށް ލެއްވިއެވެ. މިއަދުގެ ދުނިޔޭގެ “ސުޕަރ ޕަވަރުން” (ބޮޑު ބާރު) ތަކޭ ކިޔާ ބާރުތަކާއި ދެކޮޅަށް ތެދުވެގެންނެވެ. ޖިހާދު ނެތުމުގެ ސަބަބުން އިސްލާމްދީނާއި ބީވެފައިވާ އެދީނުގެ ހައިބަތު އަނބުރާ ގެނެވުނީ އެބައިމީހުން (މުޖާހިދުން) މެދުވެރިވެގެންނެވެ.

(ނޯޓް: މިފޮތަކީ ދާރުއްތިބްޔާން އިން التوحيد العملى (ޢަމަލުގެ ތަވްޙީދު) ގެ ނަމުގައި ނެރެފައިވާ އައްޝަހީދު ޝައިޚުލް މުޖާހިދީން އިމާމް ޢަބްދު ﷲ ޢައްޒާމް رحمه الله ގެ ދަރުސެއްގެ އެއްބައެވެ. އަދި މިފޮތަކީ ދާރުލްއަރްޤަމުން ތަރުޖަމާކޮށް މިވެބްސައިޓަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ފޮތެކެވެ.)

މިފޮތް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް>>

ޝައިތާނާ އާއި އަޅުވެރި ބަރްޞީޞާ

12 05 2009

lailއިބްނު ޢައްބާސްގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވާ ގޮތުގައި ޤަދީމީ ޒަމާނުގައި ބަރްޞީޞާ އޭނަމަކަށް ކިޔާ ވަރަށް ބޮޑު އަޅުވެރިއަކު އުޅުނެވެ. އޭނާ އަޅުކަންކުރާނެ ޚާއްޞަ ގެއެއް ހަދައިގެން 70 އަހަރުވަންދެން މާތް ﷲ އަށް އަޅުކަންކުރިއެވެ. އެންމެ ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް އޭނާ މާތް ﷲ އަށް ނުމެއުރެދެއެވެ. އިބިލީސް މިކަމާ ވަރަށް ކަންބޮޑުވިއެވެ. އޭނާއަށް ހަދާނެ ޙީލަތްތައް ހުސްވެފައިވާ ކަހަލައެވެ. މިހެންވެ ހުރިހާ ވަރުގަދަ ޝައިޠާނުންތައް އެއްކޮށްފައި ބުނެފިއެވެ. މިބަރްޞީޞާގެ ކަންތަކުން އަހަަރެން ސަލާމަތްކޮށްދޭނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ އަލް އަބްޔަޟް ކިޔާ ޝައިޠާނާ ބުންޏެވެ. އަހަންނަށް ތިޔަކަންތައް ޙަވާލުކުރާށެވެ. އަހަންނަށް ތިޔަކަންތައް ކުރެވިދާނެއެވެ. އެމަޖްލީހުން މިޝައިޠާނާ ނުކުމެ ރާހިބެއްގެ ގޮތުގައި ޒީނަތްތެރިވެ ހެދުން ލައިގެން ބަރްޞީޞާ އަޅުކަން ކުރަން އިންތަނަށް ހިނގައްޖެއެވެ. އެކަމަކު ބަރްޞީޞާއަށް ގޮވާގޮވާވެސް ޖަވާބެއް ނުދިނެވެ. ބަރްޞީޞާއަކީ ނަމާދުކުރަން ފަށައިފިނަމަ ދިހަ ދުވަހުން މެނުވީ އެނަމާދު ނިންމާލާ މީހެއްނޫނެވެ. ބަރްޞީޞާ އަބްޔަޟަށް ޖަވާބު ނުދިނުމުން އަބްޔަޟުވެސް އޭނާގެ ޚާއްޞަ ގޭގައި ނަމާދު ކުރަން ފަށައިގަތެވެ. ބަރްޞީޞާ ނަމާދުކޮށް އަވަދިވެގެން ބަލާލިއިރު ރާހިބެއްގެ ސިފާގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަޅުކަންކުރަން ހުރިތަން ފެނުނެވެ. ބަރްޞީޞާ ބުންޏެވެ. ކަލޭ އަހަންނަށް ގޮވާލިއިރު އަހަރެން ހުރީ އަޅުކަމުގައި އަވަދިނެތިވެފައެވެ. ކަލޭ ބޭނުންވަނީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

އަބްޔަޟު ބުންޏެވެ. އަހަަރެންގެ އެދުމަކީ ކަލެއާއެކު އުޅެ ކަލޭގެގާތުން އަދަބު އުގެނި ކަލޭ އަޅުކަން ގޮތަށް އަޅުކަން ކުރުމެވެ. އަހަރެމެން ދެމީހުން އެކަކު އަނެކަކަށް ހެޔޮ ދުޢާ ކޮށްދިމެވެ. ބަރްޞީޞާ ބުންޏެވެ. އަހަންނަކަށް ވަގުތެއް ނެތެވެ. ކަލެއަކީ މާތް ﷲ އަށް އީމާންވާ މީހެއް ކަމުގައިވާ ނަމަ ކަލޭ ކުރާ ދުޢާއިން ބައެއް މުއުމިނު ތަކުންނަށް ލައްވަވާ ދެއްވާނެއެވެ. މިހެން ބުނެފައި ބަރްޞީޞާ އަނެއްކާވެސް ނަމާދަށް އެނބުރި ގަތެވެ. އަބްޔަޟުވެސް ނަމާދަށް ފަށައިގަތެވެ. 40 ދުވަސް ވަންދެން ބަރްޞީޞާ ނަމާދު ކުރުމުގައި ދެމިހުއްޓެވެ. ނަމާދުން އަވަދިވެގެން ބަލާލިއިރު އަބްޔަޟު ހުރީ ނަމާދު ކުރާށެވެ. މީނާގެ ހީވާގިކަންފެނި ބަރްޞީޞާ ބުންޏެވެ. ކަލޭގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އަބްޔަޟު ބުންޏެވެ. އަހަންނަށް ތިޔަތަނަށް ވަދެ ކަލެއާއެކީ އަޅުކަންކުރަން ހުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭށެވެ. ބަރްޞީޞާ އޭނާއަށް ހުއްދަ ދިނުމުން އެތަނަށްވަދެ އެއްއަހަަރު ދުވަހު ހުއްޓެވެ. މިހެން ހުރުމުގެ ތެރޭގައި ބައެއްފަހަރަށް މެދުނުކެނޑި ސާޅީސް ދުވަސް ވަންދެން އަނެއްބައި ފަހަރަށް އަށްޑިހަ ދުވަސް ވަންދެން އަޅުކަންކޮށް އުޅުނެވެ. މިގޮތަށް ގަދައަޅާ އޭނާ އަޅުކަން ކުރާތަން ފެނުމުން ބަރްޞީޞާ ހިތް އަބްޔަޟާ ދިމާޔަށް ލެބެން ފަށައިފިއެވެ. އެއްއަހަރު ވުމުން އަބްޔަޟު ބުންޏެވެ. އަހަރެން ދާންވީ ވަގުތު ޖެހިއްޖެއެވެ. ކަލެއަށްވުރެ މާއަޅުވެރި ރަޙްމަތްތެރިޔަކު އަހަންނަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. މިހެން ބުނުމުން ބަރްޞީޞާ ވަކިން ބޮޑަށް އަބްޔަޟު ބަހައްޓާ ހިތްވެއްޖެއެވެ. އެކަމަކުވެސް އަބްޔަޟު އޭނާއާއި ވަކިވެއްޖެއެވެ. ވަކިވަމުން ބުންޏެވެ. ކަލޭގެ ތިޔަ އަޅުކަންތަކަށްވުރެ ރަނގަޅު ދުޢާތަކެއް އަހަރެން ކަލެއަށް ދަސްކޮށްދޭނަމެވެ. އެދުޢާ ތަކުގެ ސަބަބުން ބަލި މީހުންނަށް ޝިފާ ލިބޭނެއެވެ. މޮޔަ މީހުން ރަނގަޅު ވާނެއެވެ. އެހިނދު ބަރްޞީޞާ ބުންޏެވެ. އަހަރެން ތިޔަފަދަ ދަރަޖައެއް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. އަހަންނަށް ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނެތިގެނެއް ނޫޅެމެވެ. މީސްތަކުންނަށް ތިޔަކަންތައް އެނގިއްޖެ ނަމަ އެފަދަ ކަންކަމުގައި އަހަރެން އަވަދިނެތި ކޮށްފާނެއެވެ. އޭރުން އަޅުކަން ކުރާނެ ވަގުތެއް ނުލިބޭނެއެވެ. އެކަމަކު އަބްޔަޟު ހުއްޓާނުލައި ކިޔުމުގެ ސަބަބުން ބަރްޞީޞާ އެކަމާ ޤަބޫލުވެއްޖެއެވެ. މިހިސާބުން އަބްޔަޟު ބަރްޞީޞާއާއި ވަކިވެއްޖެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް>>

ވަކިން ޖަމާއަތް ހަދައިގެން ނަމާދުކުރާ މީހުންގެ ހަގީގަތަކީ ކޮބައިބާ؟

5 05 2009

މިއަދު ދިވެހިރާއްޖައި ވަރަށް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ވާހަކައަކީ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ނަގާލަން މަސައްކަތްކުރާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން ދައުވާކުރާ ވަކިން ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ހުކުރުނަމާދުކުރާ ބައެއްގެ ވާހަކައެވެ. މިކަމާބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑު ޢަމަލީގޮތުން ބެލިބެލުމުގައި ސަރުކާރުން ފަތުރާ ވާހަކަތަކުގެ ޙަޤީޤަތެއްނެތްކަންވަނީ ސާފުވެފައެވެ. އަޅުގަނޑު އެޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުމަށް ދެތިންފަހަރުމަތިން ގޮސްގެންވެސް ފެނުނު ކުލަވަރުތަކާއި އިވުނު އަޑުތަކަކީ މުޅިން ތަފާތުއަޑުތަކެކެވެ. އެމީހުންގެ ޚުޠުބާތަކަކީ ޢިލްމީ ގޮތުން މުއްސަނދި އަޑުއަހާލަން ފޫހިނުވާފަދަ އަސަރުކުރުވަނިވި ޚުޠުބާތަކެކެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ދަޢުވާކުރާގޮތާއި ޚިލާފަށް އެމީހުންގޮވާލަނީ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމަށެވެ. އަދި އެންމެން އެއްފަރާތަކަށް (އެބަހީ މާތް ﷲއަށް) އެކަނި އަޅުކަންކޮށް، ﷲގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާ ބައެއްކަމުގައިވުމަށެވެ.

މިގޮތުން މިޚަބަރުތަށް ބޮޑު ޞުރުޚީގައި ޖަހައިގެން ފަތުރަމުންދާތީ، ހިތާމަޔަކީ ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ނުބަލާތިބެ ޚަބަރުތައް ލިޔަމުން ކިޔަމުން ދާތީއެވެ. ކޮމެންޓުދެއްވާ ބޭފުޅުންވެސް މިކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ޚުދުނުބަލާތިބެ ގޮތްތަށް ނިންމަމުންދާތީއެވެ. އަދި ދީނީގޮތުން ކަންއޮތްގޮތް ނުބަލާ ދީނީގޮތުން ޙުކުމެއް ކަނޑައަޅާތީއެވެ. އެކަމަކު ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ބެލިފަރާތްތަކަށް މިކަންވަނީ ސާފުވެފައެވެ. އެގޮތުން އެއިން ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވެފައިވޭ:

“ޝަހީމްގެ ތިހަރުކަށި ވިސްނުމަށް ހިތާމަކުރަން. އަޅުގަނޑަކީވެސް ތިބުނާ މިސްކިތަށް ހުކުރަށް ދިޔަމީހެއް. އެމިސްކިތުގައިކީ ޚުޠުބާއަކީ ވަރަށް ޢިބުރަތްތެރި ވަރަށް ރަނގަޅު ޚުޠުބާއެއް. މައުމޫނުގެ ސަރުކާރުގަ އޭރުތިބިމީހުންވެސް ރައްޔުތުންނަށް ހާމަކުރަމުންގެންދިޔަ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ހަމަ މިހާރުވެސް ކުރިއަށް އެގެންދަނީ. ޝަހީމު އެ ނިސްބަތްކުރާމީހުންނަކީ މުސްލިމުން، އިސްލާމްދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމައަށް ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރާބައެއް. ވެދާނެ ފަހަރެއްގައި އެމީހުންގެ ތުނބުޅިތައް ދިގުވީމަ ހިތްހަމަ ނުޖެހެނީކަމަށް. ނަމަވެސް އެއީ އިސްލާމްދީނުގައި ސުންނަތެއްކަމުގައިވާނަމަ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެއީކީ މައްސަލައެއްނޫނޭ، ހިތާމަޔަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ބޮޑެތި މުންކަރާތްތަކާއި ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް، މީގެ ތެރޭގައި އިސްލާމްދީނުން ބޭރުވާމީހުން ގިނަވުމާއި، އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް މަލާމާތްކުރާމީހުން ގިނަވުމާއި، އިސްލާމްދީނާއި ދެކޮޅަށް މީޑިއާ ބޭނުންކުރުމާއި، ހައްދުފަހަނައަޅާދިޔުމާއި، ބޮޑެތި މާރާމާރީ ހިންގުމާއި، މީހުން ގަސްދުގައި މެރުމާއި، ޒިނޭ އާއްމުވުމާއި، ވައްކަމާއި ރިބާ ޢާއްމުވެފައިވާއިރު މިކަންތައްތައް ހުއްޓުވަން ހަމައެއްވެސް ހަރުކަށިކަމެއް ދެއްކުމެއްނެތި ހަމައެކަނި އެކަންތައްތަކާއިދެކޮޅަށް އެއްޗެއް ބުނެލުމުން ފުދޭނެކަމަށް ބެލުމަކީ ވަރަށްބޮޑު ގޯހެކެވެ. އެންމެފުރަތަމަ ބަލަންވީ އިސްލާމްދީނަށް އުޅޭމީހުން ނުހުއްޓުވާ އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފަށް އުޅޭމީހުން ހަރުކަށިކަމާއެކު ހުއްޓުވޭތޯއެވެ.” (ހަވީރު ކޮމެންޓް)

ތެދެއް ދެއްތޯއެވެ؟ ދީނަށްއުޅެން މަސައްކަތްކުރާމީހުންގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ބެލުމުގެ ކުރިން ނުކުރާމީހުންގެ ޙަރަކާތްތަށް ބަލާ އިޞްލާޙުކުރުން މާބުއްދިވެރިއެވެ. އަދި ނުކުރާމީހުންނަށް ޝަރުޢީގޮތުން ނަޞޭޙަތްދީ ނުވަތަ ޙައްޤު ޢަދަބުދިނުން މާމުހިއްމެވެ. ޙައްޤު އަދަބޭ ބުނީމަ މިއަދުގެ މުޖުތަމަޢުތަކަށް ސިފަކުރެވޭނީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ މިވެނިމިވެނި މާއްދާއެއްގެ ދަށުން ކަންކުރުމަށެވެ. ވެރިރައްބުކަމުގައި ﷲ ޤަބޫލުކޮށް، އުޅެންވީގޮތް އަންގަވާދެއްވަވަން އަދި އެގޮތަށް ޢަމަލުން ދެއްކެވުމަށް ޕޮނުއްވެވީ ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވެވި ނަބިއްޔާކަމަށް ޤަބޫލުކޮށް، ހަމައެކަނި ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ދީނަކީ އިސްލާމްދީންކަން ޤަބޫލުކުރާ ބައެއްގެ ހިތަށް އަރަންވީ އަމިއްލަޔަށް ހަދައިގެންއުޅޭ ހުޅަނގުގެ ކާފަރުންގެ އަމިއްލަ ޤާނޫނުތައް އެއްކޮށް މިކްސް ކޮށްފައިވާ އެފޮތްތޯއެވެ؟ ނޫނީ، އެފޮތަކުން މުސްލިމުން ޚުކުމްކުރަން އެންގެވި ﷲގެ ކަލާމްފުޅު، ﷲގެ ފޮތް، ކީރިތި ޤުރުއާންތޯއެވެ؟ ނަމަވެސް ޙަޤީޤަތް އޮޅުން ނުފިލާމީހުންގެ ޖަވާބަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

“މިނިސްޓްރީގެ ސްޓްރެޓެޖީ ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކާމިޔާބުވާނެ” (ހަވީރު ކޮމެންޓް)

މިނިސްޓްރީގެ ސްޓްރެޓެޖީއަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ﷲގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ޤާނޫނުހަދައި އަދި އެޤާނޫނަށް ތަރުހީބުދީ އޭގެ ހިމާޔަތުގަ ތިބޭބައެއްގެ އެހީ ހޯދައިގެން، ގަދަ ކީރިތިވަންތަ ﷲގެ ޤާނޫނަށް ގޮންޖެހުންތޯއެވެ؟ އަދި ﷲެގެ އިރާދަފުޅުން ކާމިޔާބުވާނެކަމަށް ދުޢާކުރަންވީ އެފަދަ ސްޓްރެޓެޖީއަކަށްތޯއެވެ؟ ﷲގެ ޝަރީޢަތާއި ޚިލާފަށް އެންމެން ގޮނޑިއަޅައިގެން ސައްލާކޮށް ހަދައިފައިވާ ޤާނޫނު އަސާސީ ހިމާޔަތްކުރާ ސްޓްރެޓެޖީތޯއެވެ؟

ކަންމިހެން އޮތުމާއެކު، ވަކިން ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ނަމާދުކުރާމީހުންގެ މައްސަލަ މިވަނީ ހައްދުފަހަނައަޅާ ދާމީހުންގެ ކަމެއްކަމަށް ވިސްނުވައިދީފައެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އެމީހުންގެ ޙަޤީޤަތް ނޭނގިތިބެ ރުޅިއަންނަމީހުން ވަރަށް ގިނައެވެ. އަދި އެހެންމެ ސަރުކާރުން ހަދަމުންދާ ދޮގުތައް ފަޅާއަރަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން، ވަކިން ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ނަމާދުކުރާމީހުންގެ އަދަދުވެސްދަނީ ގިނަވަމުންނެވެ. ކޮންމެއަކަސް، ސަރުކާރުން ފަތުރަމުންދަނީ ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ނުބަލާތިބެ މުޅިން ދޮގުވާހަކަތަކެއްކަން ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަނޑަށް ސާފުވެއްޖެއެވެ. އެކަމަކު، ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލަކީ ކޮބައިތޯ؟

-ކިޔުންތެރިއެއްގެ ޚިޔާލު-

Source: http://khiyaalu.wordpress.com

އަލް އިމާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހު ﷲ

3 05 2009

ޢަބްދު ﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން

ilm

ހިޖްރައިން ހަތްވަނަ ޤަރްނަކީ އިސްލާމީ ތާރީޚުގެ އެންމެ ކަޅު ދުވަސްވަރެވެ. ޢައްބާސީ ޚިލާފަތުގެ ކަނިވަމުންއައި ބައްތި ނިވުނީ އެސައްތައިގައެވެ. ބަޣުދާދުގައި އޮތް ޢައްބާސީ ޚިލާފަތު އުވުމާއެކު މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި ނަމެއްގައި އޮތް މަރުކަޒީ ސަރުކާރުވެސް އުވިގެން ހިނގައްޖެއެވެ. ލެޔަށް ފެންބޮވައިގެންފައިތިބި ތާތާރުން އިސްލާމީ ދުނިޔެއަށް ފެތުރިގެންދިޔައީ އިލާހީ ކޯފާއެއްފަދައިންނެވެ. އެބައިމީހުންގެ އަތްމަތީގައި މުސްލިމުންގެ އެތައް ދައުލަތްތަކެއް ވަނީ ވުޖޫދުން ފޮހެވިގެންގޮސްފައެވެ. އެތައް އެތައް ރަށަކުން ކުށެއްނެތް އެތައްކުރޯޑު ބަޔަކުވަނީ ގަތުލުވެ ލެޔާތަތްތެޅިފައެވެ. އެތައް ޔުނިވަރސިޓީ ތަކަކާއި، އޮބްޒަވޭޓްރީ ތަކަކާއި ކުތުބުޚާނާތަކެއްވަނީ އަނދައި އަޅިޔަށްވެފައެވެ.

މިދެންނެވި ޢިލްމީ، ތަހުޒީބީ ސިޔާސީ ހަލާކުގެ އަސަރު ޢަޤީދާ އަށާއި އަމަލުތަކަށް ފޯރުމަކީ ލާޒިމީކަމެކެވެ. އޭގެސަބަބުން ދީނުގެތެރެއަށްވަނީ ސުމާރެއްނެތްހައިގިނަ ބިދުޢަތަކެއްވަދެފައެވެ. ޤަބުރުތަކަށް އަޅުކަންކުރުމާއި ވަލީވެރީންގެ ކަރާމަތަށް އީމާންވުމަކީ އިސްލާމްދީނުގެ “ރުކުންތަކެއް” ކަމުގައި ވަނީ ބެލެވެން ފަށައިފައެވެ. ޖިހާދުކުރުމާއި އިޖްތިހާދުކުރުންވަނީ މާޒީގެ ވާހަކަތަކަކަށްވުރެ އިތުރު ޙައިޘިއްޔަތެއްނެތް ކަންކަމަށްވެފައެވެ. އިލްމުވެރީންގެ ފިގުހަށް ވަދެތިއްބެވުމުގެ ދަލީލަކީ ބަހުޘްކުރުމުގެ ޖަލްސާތަކުގައި އެއްބޭކަލަކު އަނެއްބޭކަލަކަށް ކިސަޑުއުއްކެވުންކަމުގައި ވަނީ ބެލެވިފައެވެ. ތަޤްވާވެރިކަމަކީ އެހެންމީހުނާ އެކަހެރިވެ ދުނިޔެއަޅައިފައިތިބުންކަމުގައި ސޫފީންވަނީ ކަނޑައަޅައިފައެވެ. ހާލަތު ނުބައިން ނުބަޔަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ޢާއްމުން ފަލްސަފާއަށް ލެނބެމުން ދިޔުމަކީ ވަރަށް ފުޅާ ދައުރެއް އަދާކުރި އެއްކަންތަކެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘުފުޅުތައް ތައުވީލުކުރެވެމުން ދިޔައީ ޙައިރާންވެ އަންތަރީސްވާފަދަ ގޮތްގޮތަށެވެ. މާތްﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާގެ އިރުޝާދުތަކާއި އަމުރުފުޅުތައް ފަލްސަފާއާ ތަޠުބީޤު ކުރުމުގެ މަގު ހޯދުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އިސްލާމީ އުސޫލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެމުންދިޔަ “އަރަތްތައް” ހައްލުކުރުމަކީ އާއްމުންފިޔަވައި ޚާއްޞުންނަށްވެސް އުނދަގޫ ކަމަކަށްވަނީވެފައެވެ.

އިސްލާމީ އުންމަތުގެ ޙާލަތު މިދަރަޖަޔަށްދާ ކޮންމެ ފަހަރަކު މުސްލިމުންގެތެރެއިން މުޖައްދިދަކު އުފެއްދެވުމަކީ އިލާހީ ސުންނަތެކެވެ. އާދަޔާ ޚިލާފު ކެރި ވަޑައިގަތުމަކާއި ޤާބިލިއްޔަތަކާއި، ހިތްވަރުފުޅަކާއި ވަރުގަދަ ޢަޒުމުފުޅަކާއެކު އިސްލާމީ އުންމަތަށް އައު އިންޤިލާބެއް ގެންނެވުމަށްޓަކައެވެ. މީސްތަކުންގެ ޢަޤީދާތައް އިސްލާޙުކުރުއްވައި އެބައިމީހުންގެތެރޭގައި އަމަލުކުރުމުގެ ބާރު އަލުން ދިރުއްވުމަށްޓަކައެވެ. ބަޣުދާދުވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން އިސްލާމީ އުންމަތުގައި ޢާއްމުވެފައިއޮތް ސިޔާސީ، ދީނީ، އިޖްތިމާއީ ގިލަންވެރިކަމުން އުންމަތް ސަލާމަތްކުރެއްވުމަށްޓަކައި އޯގާވަންތަ މާތްﷲ މެދުވެރިކުރެއްވި މަތިވެރި މުޖައްދިދަކީ އިމާމު އިބްނު ތައިމިއްޔާއެވެ. އިސްވެދެންނެވި ހަލާކާއި ނިކަމެތިކަމުން އިސްލާމީ އުންމަތް ސަލާމަތް ކުރެއްވުމަށް އިބްނު ތައިމިއްޔާ ޖިހާދުކުރެއްވީ ހަމައެކަނި ދޫފުޅާއި ގަލަންކޮޅަކުންނޫނެވެ. އަދި ކީއްތޯއެވެ؟ ކަނޑިކޮޅު އުރައިން ދަންމަވައިގެން ތާތާރުންގެ ކުރިމައްޗަށްވެސް ނުކުމެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ނުޞައިރީންނާ ކުރިމަތިލެއްވިއެވެ. އިބްނު ތައިމިއްޔާ މެދުވެރިވެވަޑައިނުގެންނެވިނަމަ އިރުމަތީގެ އިސްލާމީ އެހެނިހެން ދައުލަތްތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ޝާމްކަރައާއި މިޞްރުވެސް ތާތާރުންގެ ބިރުވެރި މުސީބާތުގެ ޝިކާރަޔަކަށް ވެގެންދިޔައީސްކަން ކަށަވަރެވެ. އިބްނު ތައިމިއްޔާ މުސްލިމުންގެތެރެއިން ބިދުއަތައް މުގުރުއްވިއެވެ. މުސްލިމުންގެ ތެރެއަށް އައު އިސްލާމީ ރޫހެއް ފުމެލެއްވިއެވެ. ޝައްކެއްނެތްގޮތުގައި އެމަސައްކަތްޕުޅަކީ އެކަލޭގެފާނަށް ތާއަބަދު ތާރީފު ޙައްޤު މަސައްކަތްޕުޅެކެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް>>
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.