ބީރައްޓެހި ކިޔަވާކުއްޖާ އިމާމަކަށް

22 06 2015

މަސްޖިދުއް ނަބަވީގައި މާތް ޢިލްމުވެރިޔަކު ކުދީންނަށް ޙަދީޘް ކިޔަވައި ދެއްވަމުން ގެންދެވިއެވެ. މަސްޖިދުއް ނަބަވީއަކީ، ކީރިތި ރަސޫލާ މަދީނާއަށް ވަޑައިގެން އިމާރަތް ކުރެއްވި މިސްކިތެކެވެ. މައްކާއިން މަދީނާއަށް ހިޖުރަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ބިނާކުރެއްވި މިސްކިތެވެ.

މިޢިލްމުވެރިއަކީ، އެދުވަސްވަރު އެންމެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިޔާއެވެ. ވަރަށް ދުރުދުރުގެ ރަށްރަށުންވެސް އޭނާ އަރިހަށް މީހުން، ޙަދީޘް ކިޔަވަން އާދެއެވެ.

ހުރިހާ ކިޔަވާކުދިން އުސްތާޛުގެ ފިލާވަޅުތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަނުލައި އަހައި، ދަސްކޮށް ހަދައެވެ. މިކުދީންގެ ތެރެއިން އެއްދުވަހަކު ބީރައްޓެހި ކުޑަކުއްޖަކު އަތުވެއްޖެއެވެ. ހުރީ ވަރަށް އާދައިގެ ހެދުމެއްގައެވެ. ފިލާވަޅު ލިޔާނެ އެއްޗެއްވެސް އޭނައެއް ނުގެނެއެވެ. ޤަލަމެއް ދަވާދެއްވެސް ނެތެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ މޫނުމަތިން މާތްކަން ފާޅުވޭވެ ހުއްޓެވެ.

އޭނާ، އެމިސްކިތަށް އަރައި އެކުދީން ގާތުގައި މަޑުމަޑުން އިށީނދެއްޖެއެވެ. އޭރު ހުރިހައި ކުދީން ޙަދީޘް ކިޔަވަނީއެވެ. އެކުދީންގެ އަތުގައި ޤަލަމާއި ދަވާދާއި ލިޔާފޮތް ހުއްޓެވެ. މުދައްރިސް ކިޔަވައި ދެއްވާ ވަރަކަށް އެކުދިން ލިޔަމުން ގެންދެއެވެ.

މިއައި ބީރައްޓެހި ކުއްޖާ ކުޑައިރުކޮޅަކު މުދައްރިސް ދެއްވާ ފިލާވަޅުތައް އަޑުއަހާން އިނެވެ. ދެން، މިސްކިތުތެރޭން ކޮންމެވެސް އެތިކޮޅެއް ނަގައި އަތްތިލައި ލިޔަން ފެށިއެވެ. އެހެން ކުދީން ފޮތުގައި އެލިޔާހެންނެވެ. ބައެއް ފަހަރު އޭތިކޮޅުގެ ކުރި ދުލުގައި ޖައްސާލައި ތެންމާލައި ހަދައެވެ. ބައެއްކުދީން ފަންސުރުން ކުލަގެންނަން، ނުވަތަ ކުލަ ގަދަކޮށްލަން ހަދާހެންނެވެ.

ފިލާވަޅު ގަޑި ނިމިގެން ގެއަށްދާން ފެށީމާ އުސްތާޛު އެކުއްޖާއަށް ގޮވާލައްވާފައި އެއްސެވިއެވެ. ކޮއްކޯއެވެ! އަހަރެން ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަދީޘް ކުދީންނަށް ކިޔަވައި ދެމުން ގެންދިޔައިރު ކޮއްކޮ، އިރުއިރު ކޮޅުން ލިޔަން ތިޔަ ގެންގުޅޭ އެއްޗެއް އަނގަޔަށް ލާފައި އެއިން އަތްތިލައިގައި  ތިޔަ ލިޔުނީއެވެ. ބަލަ، އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއްކަން އެނގޭހެއްޔެވެ؟

ބީރައްޓެހި ކުއްޖާ އަދަބު ވެރިކަމާއެކު ޖަވާބުދިނެވެ. ޞާޙީބާއެވެ. މާތް ރަސްކަލާނގެ އަޅުގަނޑު ސަލާމަތް ކުރައްވާނެތެވެ! އަޅުގަނޑު ހަދީޘަކަށް އިހާނެތިކޮށެއް ނުހިތަމުއެވެ. އަޅުގަނޑު ތިޔަ ދެއްވި ފިލާވަޅުތައް ނޯޓްކޮށްލީއެވެ.

އުސްތާޛު އޭނާއަށް ބުނުއްވިއެވެ. “ތިޔަހެން ކަމަށްވަނީ ވިއްޔާ، މިކޮޅަށް އައިސް އަހަންނަށް އަތްތިލަ ދައްކާލަ ބަލާށެވެ.”

ބީރައްޓެހި ކުއްޖާ ޖަވާބުގައި ނަންގަތެވެ. ޞާޙީބާއެވެ. އެލިޔުނު ތަކެތިވަނީ ހިކިގެން ފޮހެވިފައެވެ. އޭގެ އެއްވެސް އަސަރެއް މިހާރު އަޅުގަނޑު އަތަކު ނެތެވެ.

އޭނާ ބުނުއްވިއެވެ. އެހެންވީއިރު އޭތިކޮޅު އަނގަޔަށް ލައިގެން އިރުއިރުކޮޅާ ލިޔާގޮތަށް ތިޔަކުރީ ކީއްހެއްޔެވެ؟ ކުޅު ވަރަށް އަވަހަށް ހިކޭނެކަން އެންމެ އާދައިގެ މީހާއަށްވެސް އެނގޭނެއެވެ.

ޖަވާބުގައި އޭނާ ނަންގަތެވެ. އަޅުގަނޑު އެހެން ހެދީ، ފިލާވަޅު ހިތައް ނަގާންވެގެންނެވެ. މާތްރަސްކަލާނގެ ފަޟްލުވަންތަވެރި ކަމުގެ ސަބަބުން އެހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް މިހާރު އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި އެބަހުއްޓެވެ. ބުނުއްވައިފިއްޔާ، އަޅުނގަޑު ނަންގެންދީފާނަމެވެ.

އުސްތާޛު ބުނުއްވިއެވެ. ކިޔާދީބަލާށެވެ. އެހެން ބުނުމާއެކު، ބީރައްޓެހި ކުއްޖާ އެހުރިހާ ޙަދީޘެއް އެއްވެސް ކުށެއްނެތި ކިޔާދީ ނިއްމާލިއެވެ.

އުސްތާޛު އެކުއްޖާ މޭގައި ލައްކޮށްލެއްވިއެވެ. އަދި ބުނުއްވިއެވެ. “ލޯބިވާ ކޮއްކޯއެވެ! ކޮންމެ ދުވަހަކު ކިޔަވަން އަންނާށެވެ. ތިޔައީ ބޮޑު ޢިލްމުވެރިއަކަށް ވާނެ ކުއްޖެއްކަން ޔަޤީނެވެ.”

އުސްތާޛު އެބުނުއްވި ބަސްވީ ވަރަށް ބޮޑު ތެދަކަށެވެ. އެބީރައްޓެހި ކިޔަވާ ކުއްޖާ ބޮޑުވެގެންވީ އިމާމު ޝާފިޢީއަށެވެ.

އެއީ ޖިންނިތަކެއްބާ! ނޫން…. އެއީ ހަމަ ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވިފައިވާ އަސީރުންތަކެއް

17 06 2015

ޖޯޑަންގައި ބިމުއަޑިގައި ހަދާފައިވާ ސިއްރު ޖަލަކުން، އަޚް އަބޫ މުހަންމަދު އަލް މިސްރީއާއި އަޚް އަބޫ ޞާލިޙަށް ފެނިފައިވާ މިކަންތައްތައް ވަރަށް ތެދުވެރިކަމާއި އެކު ކިޔާދޭނަމެވެ.

އެމީހުން (ޖޯރޑަންގެ އަނިޔާވެރި ސިފައިން) އަށް އޮޅިގެން އަބޫ ޞާލިޙް ޖިންނިތަކެއް ފަދަ ބަޔަކު ތިބި ތަނަކަށް ވެއްދުނެވެ. އެތަން ސިފަކުރެވުނީ އަނދިރިވެ ނުތަނަވަސްވެގެންވާ ޖަހަންނަމައެއް ފަދައިންނެވެ. ނުވަތަ ޖިންނީންގެ ގެއެއް ގޮތުގައެވެ. ނުވަތަ ކުނިއަޅާތަނެއް ނުވަތަ ނަޖިސްވަޅުގަނޑެއް ފަދަ ތަނެއް ގޮތުގައެވެ. މުހިއްމު ނުކުތާއަކީ އެތަނަކީ އިންސާނަކު ދިރިއުޅޭނޭ ފަދަ ތަނަކަށް ނުވާކަމެވެ.

އެތަނުގައި، ގުޅަކެރުވިގެން އިށީނދެގެން ތިބި ބަޔަކު ތިއްބެވެ. އެމީހުންގެ ގައިގައި، ޖިންސީ ގުނަވަން ނިވާ ކުރުމަށް އަޅާފައިވާ އެއްޗެއް ފިޔަވާ އެހެން އެއްޗެއް ނުވެއެވެ. ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު އެހާމެ ދިގުވެފައިވެއެވެ. އެމީހުންގެ ނިޔަފަތިތައް ހީވަނީ ވަލު ޖަނަވާރުތަކެއްގެ ނިޔަފަތިތަކެއް ހެންނެވެ. އެތަނަށް ފެތުރިފައިވާ އެންމެ ނުބައި ވަހަކީ މުޅަ މަސްވަހެވެ. އެ ޖަލުބެލެއްހެއްޓުމަށް ފާރަވެރިއަކު ހަތިޔާރާއެކު އެތަނުގައި ހުއްޓެވެ. އޭނާ ވެސް ހުރީ އެތަނުން ދުވާ ނުބައިވަހުން އޭނަޔަށް އުނދަގޫ ނުވާހާ ދުރުގައެވެ.

އަބޫ މުޙައްމަދު ކިޔާދިނެވެ. ”އަހަރެންނަށް އެތަނުގައި ތިބި މީހުން ފެނުމާއެކު ބިރުން ގޮސް އަހަރެންގެ މޭގަނޑު އަނގަޔަށް އައިކަހަލައެވެ. އަދި އަހަރެންގެ ފައިދަށުން ބިންގަނޑު ދެމިގެން ދިޔަކަހަލައެވެ. އަހަރެންގެ ހިތަށް ވެރިކުރުވި ބުނެދޭން ނޭނގޭ ނާމާން ބިރުވެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގެ އެކި ގުނަންތައް ބުރިބުރިވެ ވަކިވި ކަހަލައެވެ. ޖަލު ބަލަހައްޓާ މީހާ އެމީހުން ގާތުގައި އަހަރެން ބޭންދިއެވެ. ވަރަށް ބިރުން އިނދެ އަހަރެން އެމީހުންނާއި ދިމާލަށް ކުޑަކޮށް މޫނު އަނބުރާލާފައި އެމީހުންނާ ވާހަކަ ދެއްކޭތޯ މަސައްކަތް ކުރީމެވެ. އެމީހުން އަހަރެންގެ ވާހަކައަށް ޖަވާބެއް ނުދިނެވެ.

އެޖަލުގެ ތެރެއަށް ފުން ހަމަހިމޭންކަން ވެރިވެފައިވެއެވެ. އެމީހުން ވެސް ތިބީ ހިލަގަނޑުތަކެއް ހެން ގާވެފައެވެ. އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނެތެވެ.“

މިގޮތުގައި އިރުގަނޑެއް ފާއިތު ވުމަށްފަހު އޭނާ އެތަނުން ނެރެވުނެވެ. އޭނާ އެތަނަށް ވެއްދުނީ އޮޅުމަކުންކަން، މިހިސާބުން އޭނާ އަށް ސާފުވެ އެނގުނެވެ. އެތަނުގައި ފެނިދިޔަ ކަންތައްތަކަކީ މަހުޝަރު ދުވަހުގެ ބިރުވެރިކަމެއް ނޫންކަން، ނުވަތަ އޭނާ އޮވެވުނީ ކޯމާއެއްގައި ނޫންކަން، އަދި އެއީ ފެނުނު ބިރުވެރި ހުވަފެނެއް ނޫންކަން ވެސް އެނގުނެވެ. އަދިކީއްހެއްޔެވެ އެތަނުގައި އޭނާ ދުށް މީހުންނަކީ ހަމަ އޭނާގެ މުސްލިމު އަޚުންކަން ވެސް އެނގުނެވެ. އޭނާއަށް އެއަޚުން ފެނުނީ އެ ސިއްރު ބިންގަރާހުގެ ޖަލުގައި އެފަދައިން އަނިޔާވެރިކަމުގެ ޙާލަތުގައި ވިހި އަހަރު ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވީ ފަހުންނެވެ. އަދި އެދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާއި ހަމަޔަށް ވެސް އެ ނިކަމެތި އަޚުން ތިބީ ހަމަ އެއަނިޔާވެރިކަމުގައެވެ. މިހުރިހާ ދުވަސް އެމީހުން ހޭދަކުރަމުންގެންދަނީ މިޙާލުގަ އެވެ.. އިރުގެ އަލިކަމެއް އެމީހުން ދުވަހަކުވެސް ނުދެކެއެވެ. ވާހަކަ ދައްކާކަށް އެމީހުން ނުދަނެއެވެ. ނޫނެކެވެ. ނޫނެކެވެ. ނޫނެކެވެ. އެއްވެސް ކަމެއް އެމީހުންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. ދިރިތިބި ގަބުރުތަކެއްފަދަ ބައެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

މަޞްދަރު: ”ދަ އަންޑެޑް ވޯރިއާރސް“ މިފޮތުގެ ސޮފްހާ ނަންބަރު 30

އަހަރެންނަކީ… ވައްހާބީއެއް

28 07 2009

ޝެއިޚުލް އިސްލާމް މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުލް ވައްހާބް އަކީ މީގެ ދެޤަރުނު ކުރިން އިސްލާމީ އުންމަތުން ފެނިގެންދިޔަ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް މުޞްލިޙެވެ. ބޮޑު އިމާމެކެވެ. މުޖައްދިދެކެވެ. އިމާމު މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުލްވައްހާބަކީ ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކުރައްވައި މުންކަރާތްތައް ނަހީކުރެއްވި މާތް ޢިލްމުވެރިބޭކަލެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު ގޮވާލެއްވީ ﷲގެ ޝަރީޢަތް ޤާއިމު ކުރުމަށާއި ތަޢުޙީދު ދިރުވުމަށެވެ. ބިދުޢަތަކާއި ޝިރުކު ނައްތާލެއްވުމަށެވެ. އިމާމު މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުލްވައްހާބަކީ އުންމަތުގެ ރަމްޒެކެވެ. ފަޚުރެކެވެ. މާތް ﷲ އެކަލޭގެފާނަށާއި އުންމަތުގެ އެންމެހައި އިމާމުންނަށް ރުއްސުންލައްވައި މަތިވެރި ނިޢުމަތް ދެއްވާނދޭވެ! އަދި އެބޭކަލުންގެ މަގުން ހިގުމުގެ ތައުފީޤް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް ދެއްވާނދޭވެ!

ކޮންމެއަކަސް އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ހިދާޔަތަށްފަހު ޒަމާންތައް ފާއިތުވަމުން ގޮސް ޢަރަބިކަރަ ޝިރުކާއި ޖަހާލަތުގެ އަނދިރި ކަމުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައިވަނިކޮށް، ޝެއިޚުލް އިސްލާމް މުޙައްމަދު ބިން އަބްދުލް ވައްހާބް ވަޑައިގެން، ކުރީގެ ދަންނަބޭކަލުންނެކޭ އެއްފަދައިން ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ މަގަށް ގޮވާލައްވަން ފެއްޓެވުމުން އެކަމާއި ޙަސަދަވެރިވީ މީހުން، އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސް ޤަބޫލުކުރައްވައި އެކަލޭގެފާނަށް ތަބާވީ މީސްތަކުންނަށް ”ވައްހާބީން“ އޭ ކިޔައި އުޅުނެވެ. މިނަމަކީ މިއީ އޭރު ދުނިޔޭގައި ހަންފަތުރާ ޤައުމުތައް އިސްތިޢުމާރު ކުރަމުން ދިޔަ އިނގިރޭސިންނާއި އަދި މުސްލިމުންގެ ތެރެއަށް ނިސްބަތްވެގެން ތިބި ޝިޔަޢީންނާއި ޞޫފީން ދިން ނަމެކެވެ. އެއަށްފަހު ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި ހިފަހައްޓާ މީހުންނަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ގޮތުން މިނަން ބޭނުން ކުރެވެމުން ދަނީއެވެ. މިއީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި، ﷲ ތަޢާލާގެ ފޮތަށާއި ކީރިތި ނަބިއްޔާގެ ސުންނަތަށް ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ބަޔަކަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވެންޖެހޭ ލަފްޒެއްނޫނެވެ. އަދި ކިއެއްހެއްޔެވެ، އަލް-ވައްހާބް އަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ އިސްމުފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް އިސްމުފުޅުވެސް މެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް>>

!ދިވެހި ވީޑިއޯ (ތަރުޖަމާ)- ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ

22 06 2009

ޣައްޒާގެ ޤަތުލުޢާއްމު ތަކުރާރުވުން ހުއްޓުވޭނެގޮތް

bn_ghaza_dhivehi

ސާމްޕަލް ވީޑިއޯ

މި ވީޑިއޯ އަކީ “ޖިހާދުގެ އަޑު” ގެ ފަރާތުން “ކްލިކް ފޯ އިސްލާމް” އަށް ހަދިޔާ ކުރައްވާފައިވާ ވީޑިއޯއެކެވެ. މިއީ މުޖާހިދުންގެ މީޑިއާއެއް ކަމުގައިވާ “އައް-ސަޙާބު” އިން “How to prevent Gaza Holocaust” މިނަމުގައި ނެރިފައިވާ ވީޑިއޯއެއްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެވެ.”އައް-ސަޙާބު” އިން ނެރޭ އެހެނިހެން ވީޑިއޯތަކެކޭ އެއްފަދައިން މި ވީޑއޯއަކީވެސް  ކާފަރުންނާއި މުރުތައްދުންގެ މީޑިއާތަކުން ފަތުރަމުންދާ ދޮގު ދަޢުވާތަކުގެ ޙަޤީޤަތް ބަޔާންކޮށްދީ، މުސްލިމުން ހޭލުންތެރިކުރުވައި، މިއަދުގެ މުސްލިމުން އެކަމަކުން ބޯދަމައިގެންފައިވާ ﷲގެ މަގުގައި ޖިހާދުކުރުމަށް ގޮވާލާ ހިއްވަރުދޭ ވީޑިއޯއެކެވެ.

މި ވީޑިއޯގެ ޢާއްމު މެސެޖަކީ، ޣައްޒާގެ ޤަތުލުޢާއްމު ތަކުރާރުވުން ހުއްޓުވޭނެގޮތެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް އެމެރިކާއިން ކުރަމުންދާ ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ ހަނގުރާމައިގެ އަސްލު ވާގިވެރިންނަކީ، އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ މުރުތައްދުވެފައިވާ ވެރިންކަމާއި، އަދި ހުޅަނގުގެ ކުފުރު ސަރުކާރުތައްކަމާއި، އަދި އެ މުސްލިމު ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންގެ ޚިޔާނާތްތެރިކަމާއި، އޭގެ ތެރެއިން މަޝްހޫރު ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން އެމެރިކާއާއިއެކު އަޑިއަޑިން ހަދާފައިވާ ސިއްރު އެއްބަސްވުން ބޭޒާރުކޮށްލުމާއި، ފަލަޞްޠީނު ހިފުމުގައި މިމުރުތައްދުންގެ ނުބައިކަން މިވީޑިއޯއިން އެނގިގެން ދެއެވެ.

އަދި އެހެންމެ، މިއަދު މުޅި ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ފަތުރަމުންދާ ޑިމޮކްރަސީގެ ބާޠިލު ދަޢުވާގެ ތެރެއަށް، މުސްލިމު ޢާއްމުންނާއި އެތައް ޢިލްމުވެރިންނެއް ގެނބިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ފަލަޞްތީނާއި އެހެނިހެން މުސްލިމު ޤައުމުތަކުން ޞުލްޙަ ޤާއިމްކުރެވޭނީ ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓައިގެން ކަމަށް ބުނާބުނުމާއި ދެކޮޅަށް ރައްދުދީފައިވެއެވެ. އަދި ޙައްލަކީ ﷲގެ މަގުގައި ޖިހާދުކުރުންކަން ދަލީލާއިއެކު ބަޔާންކޮށްދީފައިވެއެވެ. އަދި މިއަދުގެ މި ހަނގުރާމާގައި މީޑިއާއިން އަދާކުރަމުންދާ ނުބައި ރޯލާއި، އޭގެ މުރާސިލުންނާއި ޖާނަލިސްޓުންގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުތަކުން ހުއްދަދީފައިވަނީ ހަމަ އެސަރުކާރުތަކުން ރުހޭ، އެބައިގަނޑުގެ ތެރެއިންވާ މީހުންކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މިވީޑިއޯގައި ޝައިޚް އައްޒާމް، ޑރ. އައިމަން ޒަވާހިރީ، ޝައިޚް އަބޫ އުމަރު އަލް-ބަޣްދާދީ، ޝައިޚް އަބޫ ޔަޙްޔާ އައް-ލިއްބީ، ޝައިޚް އަބޫ މުޞްޢަބް އައް-ޒަރްޤާވީ، ޝައިޚް އަބޫ މުޞްޢަބް އަބްދުލް ވަދޫދު، ޝައިޚް އުސާމާ ބިން ލާދިން، ޝައިޚް މުޞްޠަފާ އަބުލް ޔަޒީދު، އަދިވެސް އެހެނިހެން މުޖާހިދު ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިންނާއި އަދި އަޚުންގެ ކުރު ވަޞިއްޔަތްތަކާއި އަގުހުރި ނަޞޭޙަތްތަކާއި އިންޒާރުތައް ފެނިގެންދެއެވެ. އަދި އެމެރިކާއިން އަފްޣާނިސްތާނަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ އާދަމް ޔަޙްޔާ ޣަދާން “އައްޒާމް”ވެސް އެމެރިކާގެ ގޮވާލުންތަކުގެ ބާޠިލުކަން ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް އަނގައިދީފައިވެއެވެ.

އަދި އެހެންމެ، މިއަދު އަފްޣާނިސްތާނުގައި އެމެރިކާނުންނާއި ދެކޮޅަށް މުޖާހިދުން ދީފައިވާ، އެކަމަކު މީޑިއާތަކުން ސިއްރުކޮށްފައިވާ، އެތައް ޙަމަލާތަކެއް ފެނިގެން ދެއެވެ. އެގޮތުން، މިސައިލުންނާއި މޯޓަރުބޮމުންނާއި މައިނުތަކުން ދެވިފައިވާ ހަމަލާތަކާއި ބަރަކާތްތެރިވެގެންވާ ފިދާއީ ޙަމަލާތައްވެސް ފެނިގެންދެއެވެ. ވީޑިއޯ ނިންމާލަމުން، މުޖާހިދުންގެ ކޮމާންޑަރ ޝައިޚް އުސާމާވަނީ އުންމަތުގެ އެންމެހާ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ﷲގެ މަގުގައި ހޭދަކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އާދެ! މިބޭފުޅުންނަކީ މިއަދު މީޑިއާއިން އަޑު ފަތުރަމުންދާ ގޮތުގައި ޓެރަރިސްޓުންނެވެ. އެހެނަސް، ކާފަރުންގެ ނުފޫޒުގެ ދަށުގައިވާ މި މީޑިއާތަކުގެ ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ވާހަކަތަކަށް އަޑުއަހާ ޤަބޫލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުން ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭނީ، މުޖާހިދުންގެ ފަރާތުން އިވެމުންދާ ޚަބަރުތަކާއި ޢަޤީދާއެވެ. މިބޭފުޅުންނަކީ މިއަދުގެ ގިނަ މުސްލިމުން، ދުނިޔެއަށާއި އޭގެ ޒީނަތްތެރިކަމަށް ހެއްލިފައިވާއިރު، އެމީހުން ވެއްޓިފައިވާ ވަޅުގަނޑުން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް އެބައެއްގެ ޖާނުންނާއި މާލުން ޤުރުބާންވަމުންދާ މަތިވެރި އަބްޠާލުންނެވެ. ޤައުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ވަޠަނަށްޓަކައެއްވެސް ނޫނެވެ. އެކަމަކު، ޚާލިޞް ﷲގެ ކަލިމަ މަތިވެރިކުރުމަށާއި، އެއިލާހުގެ ދީނަށް ނަޞްރުދިނުމަށާއި، ﷲގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ބިންމަތީގައި ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައެވެ.

Gaza_dhivehi_thumbs2

download

“ޖިހާދުގެ އަޑު” ގެ ހެޔޮ  އެދުންތަކާއިއެކު

JA

ތިޔަ އަޚުންނާއި އުޚްތުންގެ ހެޔޮ ދުޢާގައި އަޅުގަނޑުމެން ހަނދުމަނެތި ނުކުރައްވާށެވެ!

ޖިހާދުގެ މޭވާތަކުގެ ތެރެއިން

22 05 2009

fruits of jihadބައެއް މުޖާހިދުން ކުއްފާރުންތައް ބަލިކޮށް ނިކަމެތިކޮށްލުމަށްޓަކައި އެ ކުއްފާރުންގެ ތެރެއަށް ވަދެގަނެ އެ މުޖާހިދުންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުތައް ގޮއްވާލާ ޖިހާދީ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ހުއްދަކަމާމެދު ލިޔުމަށްފަހު، އެކަމަކީ އެހެނިހެން ޢާއްމު ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ހަނގުރާމަތަކާ އެއްގޮތް އެއްޗެއް ކަމުގައި ނުދެކުމަށްޓަކައި އެކަމުގެ ހުދޫދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި އިރުޝާދުތައް ބަޔާންކުރުމަށް ނިންމީމެވެ. (މިކަމުގައި) އަހަރެން އެއްބަސްވެފައިވާނީ އަހަރެމެންގެ ޢިލްމުވެރިން، އައްޑަނައެއްގެ ގޮތުގައި ނެގޭ މުސްލިމް އަސީރުން މެރުން ހުއްދަކުރާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. އެއީ އޭނާ މަރާނުލައިފިނަމަ ނުކުންނާނެ ނުބައި ބޮޑުކަމުގައި ވާނަމައެވެ. އެއީ ފައިދާއަށްޓަކައި ހަމަ ޔަޤީން ކަމެކެވެ. އަދި ޒަރޫރީ ކަމެކެވެ.

ޢިލްމު އުނގެނޭ ކުދިންތަކެއް މީގެ ތެރެއިން ބައެއް އުޞޫލުތަކާއި އިރުޝާދުތަކާމެދު އަހަރެންނާ މަޝްވަރާކުރިއެވެ. އެހެނަސް އަދިވެސް އަހަރެން (އުޞޫލުތަކުގައި) ހިފަހައްޓާނަމެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ބަޑިއަކުން ނުވަތަ ވަޒަނަކުން ފަސޭހަކަމާއެކު މަރާލެވިދާނެ އެންމެ ކާފިރެއް ނުވަތަ ދެ ކާފިރަކު މަރާލުމަށްޓަކައި އެމީހާގެ ނަފްސު ގޮއްވާލާ މީހުން ފެނި އެމީހުންގެ ވާހަކަ އަޑުއިވޭ އިރުއެވެ. އިސްތިޝްހާދިއްޔާ ޢަމަލުތައް ހުއްދަވާނީ މުޖާހިދަށް އެނޫން ގޮތަކަށް ޖިހާދުކުރެވެންނެތި، އެކަން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ޖިހާދު މެދުކެނޑުމަކަށް އައިސް (އޭގެ ސަބަބުން) ކުފްރުގެ ދީނަށާއި ކާފިރުންނަށް ނަޞްރު ލިބިދާނެ ޙާލަތުގައި ކަމުގައި އަހަރެމެން ވާނީ ކުރިން ބުނެފައެވެ. އަހަރެމެންނާ ދެކޮޅު ހަދާ މީހުން (ގޮތް ދޫނުކޮށް) ބުނަމުން ގެންދަނީ އެއީ ހަމަ އެހެން ވައްތަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ހަނގުރާމައިގެ ވައްތަރެއް ކަމުގައެވެ. އެއީ އެގޮތް ކޮންމެހެން ބޭނުންނުވި ކަމުގައި ވިޔަސް މެއެވެ. އަދި (އެކަމުން) ދުޝްމަނުން ބަލިކަށި ނުވިކަމުގައި ވިޔަސް މެއެވެ. ނުވަތަ އެއިން ޙަޤީޤީ ފައިދާއެއް ނައި ކަމުގައި ވިޔަސް މެއެވެ.

އަހަރެމެން މިމުހިއްމުކަން ދޭ އުޞޫލުތަކަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންކަމެއް ކަމުގައި ވަނީ މުސްލިމުންގެ ލޭގެ ޙުރުމަތްތެރިކަމަށް ޓަކައެވެ. އަދި އަހަރެމެންގެ ރައްބު އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަދި ރުހިވޮޑިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޖިހާދުން އޭގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް އަހަރެމެން ފަރުވާ ބަހައްޓާތީއެވެ.

މުސްލިމަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސު މިފަދައިން މަރާލުމާމެދު އެހާ ހާސްވާން ޖެހޭނަމަ، ދެން އޭނާގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެހެނިހެން މުސްލިމުން މަރުވުން ކޮންފަދަ ހެއްޔެވެ؟ އެހެނީ މުޖާހިދުން ޝަރީޢަތުގައިވާ އުޞޫލުތަކާއި ﷲ ތަޢާލާ ލެއްވި ހުދޫދުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ތަބަޢަވާ މައިދާންތަކުގައިވެސް ވާނުވާ ނޭންގުންތަކާއި އޮޅުންތައް އަރާފައިވެއެވެ.

މިއަދު ވަރަށް ގިނަ ޒުވާނުން އިސްތިޝްހާދިއްޔާ ޢަމަލުތަކަށް މާ ބޮޑަށް ޝައުޤުވެރިވެއެވެ. އެއީ އެކަމަށް ބޭނުންވި ކަމުގައި ވިޔަސް ނުވަތަ ބޭނުން ނުވި ކަމުގައި ވިޔަސް މެއެވެ. އެކަމާ ނުލާ ޖިހާދު ނޯންނާނެހެން ހީވާ ފަދައެވެ. ނުވަތަ އެމީހުން ކަންތައް ކުރަނީ މިއީ ޖިހާދުގެ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން އެމީހުން ރަނގަޅުކަމުގައި ދެކޭ ހަމައެކަނި ގޮތް ކަމުގައި ހީވާ ފަދައިންނެވެ. އެމީހުން އެކަމަށް އާދަވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން ޖިހާދުކުރުމަށްޓަކައި ޒަރޫރަތެއް ކަމުގައި އެކަންވެފައިވާހެންނެވެ.

އަހަރެމެންގެ ދުޝްމަނުންނަށް މިހާރު އެފަދަ ޒުވާނުން ‘ވަހުން’ ހޯދައިގަންނަން ފަށައިފިއެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ސުވާލުތަކުންވެސް އެޒުވާނުން މިފަދަ ޢަމަލުތަކަށް ތާޢީދުކުރާކަން ދެނެގަނެއެވެ. އެއީ އެޢަމަލަކީ ބޭކާރު ގޮއްވާލުމަކަށް ވާތީއެވެ. ނުވަތަ އޭގަ ހުރި ގޮވާތަކެއްޗަކީ މިޒުވާނުންނަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ ވައްތަރުތަކަށް ވާތީއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް>>

ޢަމަލުގެ ތަވްޙީދު

14 05 2009

amaleeމިދީނަށްޓަކައި އިންސާނާގެ ނަފްސު ޤުރުބާންކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު މިދީން އެމީހަކަށްޓަކައި އޭގެ ރިވެތިކަމާއި ފޮނި މީރުކަން ނެރެލާނެެއެވެ. އަދި އޭގެ ޚަޒާނާތައް އެމީހަކަށްޓަކައި ކަޝްފުކޮށްލާނެވެ.

އަދި ތަވްޙީދުގެ ޙަޤީޤަތާއި ޠަބީޢަތް ނުވިސްނޭ ބައެއްމީހުން މިބައިމީހުން (އެބަހީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ މުޖާހިދުން) ކުށްވެރި ކުރާކަން މިވާހަކައިގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކޮށްލުން މުހިއްމެވެ. އެބައިމީހުން (މުޖާހިދުން) މެދުވެރި ކުރައްވާ ﷲ ތަޢާލާ މުސްލިމުން ޢިއްޒަތްތެރި ކުރެއްވިއެވެ. އެބައިމީހުން މެދުވެރި ކުރައްވާ ﷲ ތަޢާލާ ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މުހިއްމުކަން އުފުއްލެވިއެވެ. އެބައިމީހުން މެދުވެރި ކުރައްވާ ﷲ ތަޢާލާ އިސްލާމްދީން އެއްވެސް ފުލެއްނެތް އަނދަވަޅަކުން ނަންގަވާ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޕްލެޓް ފޯރމަކަށް ލެއްވިއެވެ. މިއަދުގެ ދުނިޔޭގެ “ސުޕަރ ޕަވަރުން” (ބޮޑު ބާރު) ތަކޭ ކިޔާ ބާރުތަކާއި ދެކޮޅަށް ތެދުވެގެންނެވެ. ޖިހާދު ނެތުމުގެ ސަބަބުން އިސްލާމްދީނާއި ބީވެފައިވާ އެދީނުގެ ހައިބަތު އަނބުރާ ގެނެވުނީ އެބައިމީހުން (މުޖާހިދުން) މެދުވެރިވެގެންނެވެ.

(ނޯޓް: މިފޮތަކީ ދާރުއްތިބްޔާން އިން التوحيد العملى (ޢަމަލުގެ ތަވްޙީދު) ގެ ނަމުގައި ނެރެފައިވާ އައްޝަހީދު ޝައިޚުލް މުޖާހިދީން އިމާމް ޢަބްދު ﷲ ޢައްޒާމް رحمه الله ގެ ދަރުސެއްގެ އެއްބައެވެ. އަދި މިފޮތަކީ ދާރުލްއަރްޤަމުން ތަރުޖަމާކޮށް މިވެބްސައިޓަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ފޮތެކެވެ.)

މިފޮތް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް>>

ޝައިތާނާ އާއި އަޅުވެރި ބަރްޞީޞާ

12 05 2009

lailއިބްނު ޢައްބާސްގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވާ ގޮތުގައި ޤަދީމީ ޒަމާނުގައި ބަރްޞީޞާ އޭނަމަކަށް ކިޔާ ވަރަށް ބޮޑު އަޅުވެރިއަކު އުޅުނެވެ. އޭނާ އަޅުކަންކުރާނެ ޚާއްޞަ ގެއެއް ހަދައިގެން 70 އަހަރުވަންދެން މާތް ﷲ އަށް އަޅުކަންކުރިއެވެ. އެންމެ ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް އޭނާ މާތް ﷲ އަށް ނުމެއުރެދެއެވެ. އިބިލީސް މިކަމާ ވަރަށް ކަންބޮޑުވިއެވެ. އޭނާއަށް ހަދާނެ ޙީލަތްތައް ހުސްވެފައިވާ ކަހަލައެވެ. މިހެންވެ ހުރިހާ ވަރުގަދަ ޝައިޠާނުންތައް އެއްކޮށްފައި ބުނެފިއެވެ. މިބަރްޞީޞާގެ ކަންތަކުން އަހަަރެން ސަލާމަތްކޮށްދޭނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ އަލް އަބްޔަޟް ކިޔާ ޝައިޠާނާ ބުންޏެވެ. އަހަންނަށް ތިޔަކަންތައް ޙަވާލުކުރާށެވެ. އަހަންނަށް ތިޔަކަންތައް ކުރެވިދާނެއެވެ. އެމަޖްލީހުން މިޝައިޠާނާ ނުކުމެ ރާހިބެއްގެ ގޮތުގައި ޒީނަތްތެރިވެ ހެދުން ލައިގެން ބަރްޞީޞާ އަޅުކަން ކުރަން އިންތަނަށް ހިނގައްޖެއެވެ. އެކަމަކު ބަރްޞީޞާއަށް ގޮވާގޮވާވެސް ޖަވާބެއް ނުދިނެވެ. ބަރްޞީޞާއަކީ ނަމާދުކުރަން ފަށައިފިނަމަ ދިހަ ދުވަހުން މެނުވީ އެނަމާދު ނިންމާލާ މީހެއްނޫނެވެ. ބަރްޞީޞާ އަބްޔަޟަށް ޖަވާބު ނުދިނުމުން އަބްޔަޟުވެސް އޭނާގެ ޚާއްޞަ ގޭގައި ނަމާދު ކުރަން ފަށައިގަތެވެ. ބަރްޞީޞާ ނަމާދުކޮށް އަވަދިވެގެން ބަލާލިއިރު ރާހިބެއްގެ ސިފާގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަޅުކަންކުރަން ހުރިތަން ފެނުނެވެ. ބަރްޞީޞާ ބުންޏެވެ. ކަލޭ އަހަންނަށް ގޮވާލިއިރު އަހަރެން ހުރީ އަޅުކަމުގައި އަވަދިނެތިވެފައެވެ. ކަލޭ ބޭނުންވަނީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

އަބްޔަޟު ބުންޏެވެ. އަހަަރެންގެ އެދުމަކީ ކަލެއާއެކު އުޅެ ކަލޭގެގާތުން އަދަބު އުގެނި ކަލޭ އަޅުކަން ގޮތަށް އަޅުކަން ކުރުމެވެ. އަހަރެމެން ދެމީހުން އެކަކު އަނެކަކަށް ހެޔޮ ދުޢާ ކޮށްދިމެވެ. ބަރްޞީޞާ ބުންޏެވެ. އަހަންނަކަށް ވަގުތެއް ނެތެވެ. ކަލެއަކީ މާތް ﷲ އަށް އީމާންވާ މީހެއް ކަމުގައިވާ ނަމަ ކަލޭ ކުރާ ދުޢާއިން ބައެއް މުއުމިނު ތަކުންނަށް ލައްވަވާ ދެއްވާނެއެވެ. މިހެން ބުނެފައި ބަރްޞީޞާ އަނެއްކާވެސް ނަމާދަށް އެނބުރި ގަތެވެ. އަބްޔަޟުވެސް ނަމާދަށް ފަށައިގަތެވެ. 40 ދުވަސް ވަންދެން ބަރްޞީޞާ ނަމާދު ކުރުމުގައި ދެމިހުއްޓެވެ. ނަމާދުން އަވަދިވެގެން ބަލާލިއިރު އަބްޔަޟު ހުރީ ނަމާދު ކުރާށެވެ. މީނާގެ ހީވާގިކަންފެނި ބަރްޞީޞާ ބުންޏެވެ. ކަލޭގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އަބްޔަޟު ބުންޏެވެ. އަހަންނަށް ތިޔަތަނަށް ވަދެ ކަލެއާއެކީ އަޅުކަންކުރަން ހުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭށެވެ. ބަރްޞީޞާ އޭނާއަށް ހުއްދަ ދިނުމުން އެތަނަށްވަދެ އެއްއަހަަރު ދުވަހު ހުއްޓެވެ. މިހެން ހުރުމުގެ ތެރޭގައި ބައެއްފަހަރަށް މެދުނުކެނޑި ސާޅީސް ދުވަސް ވަންދެން އަނެއްބައި ފަހަރަށް އަށްޑިހަ ދުވަސް ވަންދެން އަޅުކަންކޮށް އުޅުނެވެ. މިގޮތަށް ގަދައަޅާ އޭނާ އަޅުކަން ކުރާތަން ފެނުމުން ބަރްޞީޞާ ހިތް އަބްޔަޟާ ދިމާޔަށް ލެބެން ފަށައިފިއެވެ. އެއްއަހަރު ވުމުން އަބްޔަޟު ބުންޏެވެ. އަހަރެން ދާންވީ ވަގުތު ޖެހިއްޖެއެވެ. ކަލެއަށްވުރެ މާއަޅުވެރި ރަޙްމަތްތެރިޔަކު އަހަންނަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. މިހެން ބުނުމުން ބަރްޞީޞާ ވަކިން ބޮޑަށް އަބްޔަޟު ބަހައްޓާ ހިތްވެއްޖެއެވެ. އެކަމަކުވެސް އަބްޔަޟު އޭނާއާއި ވަކިވެއްޖެއެވެ. ވަކިވަމުން ބުންޏެވެ. ކަލޭގެ ތިޔަ އަޅުކަންތަކަށްވުރެ ރަނގަޅު ދުޢާތަކެއް އަހަރެން ކަލެއަށް ދަސްކޮށްދޭނަމެވެ. އެދުޢާ ތަކުގެ ސަބަބުން ބަލި މީހުންނަށް ޝިފާ ލިބޭނެއެވެ. މޮޔަ މީހުން ރަނގަޅު ވާނެއެވެ. އެހިނދު ބަރްޞީޞާ ބުންޏެވެ. އަހަރެން ތިޔަފަދަ ދަރަޖައެއް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. އަހަންނަށް ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނެތިގެނެއް ނޫޅެމެވެ. މީސްތަކުންނަށް ތިޔަކަންތައް އެނގިއްޖެ ނަމަ އެފަދަ ކަންކަމުގައި އަހަރެން އަވަދިނެތި ކޮށްފާނެއެވެ. އޭރުން އަޅުކަން ކުރާނެ ވަގުތެއް ނުލިބޭނެއެވެ. އެކަމަކު އަބްޔަޟު ހުއްޓާނުލައި ކިޔުމުގެ ސަބަބުން ބަރްޞީޞާ އެކަމާ ޤަބޫލުވެއްޖެއެވެ. މިހިސާބުން އަބްޔަޟު ބަރްޞީޞާއާއި ވަކިވެއްޖެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް>>
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.